Untitled Document
images_04
template2
» ข่าวประชาสัมพันธ์
» ภาพกิจกรรมภาควิชา


 
 
  ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนิสิต ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่สามารถคว้ารางวัลในงาน “การประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 6” จัดโดยภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิ
วันที่ประกาศข่าว 24 มีนาคม 2565
 


 
 
 
 

 
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนิสิต ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ที่สามารถคว้ารางวัลในงาน “การประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 6” 
จัดโดยภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ระหว่างวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2565

โดยอาจารย์และนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร คว้ามาได้ 4 รางวัล ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ ได้รับรางวัล นำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ระดับดีเด่น 
           ในชื่อเรื่อง “ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์และโครงสร้างทางสังคมของไม้ต้นในป่าผลัดใบบริเวณศูนย์ปฏิบัติการรังวัดที่ดินและวิศวกรรมป่าไม้ที่ 3 อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก” 

2.รองศาสตราจารย์ ดร.จรัณธร บุญญานุภาพ ได้รับรางวัล นำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ระดับดีเด่น 
           ในชื่อเรื่อง “การประมาณผลผลิตน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาห้วยกระเสียวด้วยแบบจำลอง InVEST” 

3.นางสาวญาโณทัย แก้วทอง  นิสิตสาขาวิชาภูมิศาสตร์  ได้รับรางวัล นำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ระดับดีเด่น 
           ในชื่อเรื่อง “การศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของอุณหภูมิพื้นผิวต่อพื้นที่สีเขียวด้วยเทคนิคการรับรู้ระยะไกล กรณีศึกษา : อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก” 

4. นายเกริกชณัฐ ภู่พุ่ม นิสิตสาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้รับรางวัล นำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ระดับดีเด่น 
           ในชื่อเรื่อง “การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการปกคลุมเรือนยอดของป่าไม้ (Forest Canopy Density : FCD) และมวลชีวภาพโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT–8 ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์” 

           การประชุมทางวิชาการระดับชาติ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 6” “The 6th Conference on Natural Resources, Geoinformation and Environment” (NatGEN#6) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 ในรูปแบบออน์ไลน์ โดยเป็นการนำเสนอแบบปากเปล่า และการนำเสนอแบบโปสเตอร์  ณ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 
     
 
 
 

 

 
 
 
 

Copyright 2011 All right and reserves Department of Natural Resourse and Environment
Faculty of Agriculture Natural Resources and Environment, Naresuan University, Tel. 0-5596-2757, Fax. 0-5596-2750