Untitled Document
images_04
 

 

template2
  การประกันคุณภาพ
       การศึกษา
» ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการเรียน
» ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม
» ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
» ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
» ระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
» การประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต
» ตัวบ่งชี้ที่ 9.1.3 มีการกำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของภาควิชา “ผลิตบัณฑิต นักวิจัย” ปี 2556
» คู่มือการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร วท.บ.ภูมิศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
» แบบประเมิน ประจำปีการศึกษา 2561

 

Untitled-1

 
 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทุกหลักสูตร  
   
 

        ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทุกหลักสูตร (2.6)
ภาคทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2556
หมายเหตุ

ภาควิชาฯ ยินดีให้หน่วยงานอื่นนำไปประยุกต์ใช้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำภาควิชาฯ

องค์ประกอบของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทุกหลักสูตร
1. คณะกรรมการประจำภาควิชา, คณะกรรมการสายงานวิชาการ และ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรของภาควิชา
2. นโยบายการผลิตบัณฑิตของภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ทุกหลักสูตรมีระบบและกลไกประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทุกหลักสูตร
4. หลักสูตรปรับปรุงใหม่ให้รายวิชากำหนดชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง
5. แผนการสอนรายวิชากำหนดชั่วโมงบรรยายและ/หรือชั่วโมงปฏิบัติการ และทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่กำหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
6. คู่มือปฏิบัติการของรายวิชา ในห้องปฏิบัติการหรือภาคสนาม
7. ภาพห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือการจัดซื้อ/จัดหาวัสดุ และ/หรือครุภัณฑ์การศึกษา
8. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองจากรายวิชาสัมมนา, การทำวิจัย หรือรายวิชาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาที่สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้
9. แผนปฏิบัติการประจำปี 2556-2557 มีโครงการที่สนับสนุน เช่น โครงการศึกษาภาคสนามรายวิชาต่างๆ, โครงการสัมมนาภาควิชาทุกระดับ และโครงการฝึกงานและสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย (ของคณะเกษตรศาสตร์ฯ)
10. การสรุปและประเมินผลการจัดการเรียนโดยแบบรายงานข้อมูลการดำเนินงานหลักสูตร (สมอ 07-02, -04, -06 และ มคอ 02, 04 และ 07) ทุกระดับการศึกษา
11. แนวปฏิบัติที่ดี จากผลการประเมินตรวจสอบของคณะกรรมการฯ
12. การปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 13. นำเสนอคณะเกษตรศาสตร์ฯ เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set

               

หมายเหตุ :-
รายการที่ควรดำเนินการ หรือยังดำเนินการเพียงเบื้องต้น คือ เทคนิควิธีการสอนการอภิปรายกลุ่ม, กรณีศึกษา (Case Study), e-learning และ การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBl)

 

 
Copyright 2011 All right and reserves Department of Natural Resourse and Environment
Faculty of Agriculture Natural Resources and Environment, Naresuan University,Tel. 055-962-757, Fax. 055-962-750