คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

2,328 งานวิจัย

86    ผู้วิจัย

บทความ 631
ประชุมวิชาการ 527
ลิขสิทธิ์ 1
อนุสิทธิบัตร 42
สิทธิบัตร 1
พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 0
รางวัล 12

 

115

Journal

บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในปี 2022

84

Conference

การนำเสนอผลงานวิจัยในปี 2022

11

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญาที่จดทะเบียนในปี 2022

399

ทุนอุดหนุนวิจัยปี 2022

0

Invention & Plant

การขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์ในปี 2022

8

Award

รางวัลที่ได้รับในปี 2022

37

งานวิจัยระดับชาติปี 2022

87

งานวิจัยระดับนานาชาติปี 2022

399

โครงการวิจัยปี 2022