ระบบค้นหาเบอร์โทรศัพท์ภายในคณะเกษตรศาสตร์ฯ

หน่วยงาน

คำค้น

รายชื่อบุคลากร


# ชื่อ - สกุล หน่วยงาน Email โทรศัพท์
1 กณิตา ธนเจริญชณภาส ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม kanitat@nu.ac.th 055-962751
2 กมลวรรณ โรจน์สุนทรกิตติ ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร kamonwanr@nu.ac.th 055-962742
3 กฤษฎา ภาณุมนต์วาที ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม gitsadap@nu.ac.th 055-962753
4 กฤษฎา ดีอินทร์ ผู้เชี่ยวชาญ gridsadad@nu.ac.th 055-962811
5 กวี สุจิปุลิ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร kawees@nu.ac.th 055-962723
6 กัญชลี เจติยานนท์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร kanchaleej@nu.ac.th 055-962722
7 กัมปนาท ปิยะธำรงชัย ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม kampanart@nu.ac.th 055-962756
8 กัลย์กนิต พิสมยรมย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร kankanitp@nu.ac.th 055-962724
9 กิจการ พรหมมา ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม kitchakarnp@nu.ac.th
10 กุลยาภัสร์ วุฒิจารี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร kunlayaphatw@nu.ac.th 055-962725
11 ขนิษฐา รุตรัตนมงคล ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร khanittar@nu.ac.th 055-962735
12 คำรพ รัตนสุต ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร kumropr@nu.ac.th 055-962736
13 จรัณธร บุญญานุภาพ ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม charuntornb@nu.ac.th 055-962732
14 จรัสดาว คงเมือง ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม charatdaok@nu.ac.th 055-962752
15 จรูญ สารินทร์ ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม charoons@nu.ac.th 055-962754
16 จวงจันทร์ จำปาทอง ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร juangjunj@nu.ac.th 055-962731
17 จันทร์ทิพย์ ศรีทองอินทร์ สำนักงานเลขานุการคณะ chantips@nu.ac.th 055-962717
18 จิราภรณ์ สอดจิตร์ ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร chiraporns@nu.ac.th 055-962742
19 ชนสรณ์ เพ็ชรัตน์ สำนักงานเลขานุการคณะ chanasonp@nu.ac.th 055-962710
20 ชนิดาภา อริยสุกริม สำนักงานเลขานุการคณะ chanidapaa@nu.ac.th 055-962708
21 ชนินทร์ อัมพรสถิร ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม chaninum@nu.ac.th 055-962754
22 ชัชวาลย์ จันทรวิจิตร ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม chudchawalj@nu.ac.th 055-962754
23 ชัยวิวัฒน์ วงศาโรจน์ ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม chaiwiwatv@nu.ac.th 055-962753
24 ชาญยุทธ กฤตสุนันท์กุล ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม chanyudk@nu.ac.th 055-962751
25 ฐนิตา บุญสร้างสม ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร thanitab@nu.ac.th 055-962736
26 ณัฐฐา เพ็ญสุภา ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร natthape@nu.ac.th 055-962743
27 ณัฐธนภรณ์ บัวแก้ว สำนักงานเลขานุการคณะ namoyen@nu.ac.th 055-962717
28 ณิชากร คอนดี ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม nichakornk@nu.ac.th 055-962751
29 ดวงพร เปรมจิต ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร duangpornp@nu.ac.th 055-962736
30 ตรีเพชร สว่าง สำนักงานเลขานุการคณะ threepeths@nu.ac.th 055-962715
31 ถนอม สิงห์พราม สำนักงานเลขานุการคณะ thanomsi@nu.ac.th 055-962716
32 ทรงวุฒิ ทิอ่อน สำนักงานเลขานุการคณะ songwoottt@nu.ac.th 055-962931
33 ทศพร อินเจริญ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร tossaporni@nu.ac.th 055-962734
34 ทิฆัมพร นิลุบล สำนักงานเลขานุการคณะ tikampornn@nu.ac.th 055-962710
35 ทิพวรรณ ทองสุข ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร tipawant@nu.ac.th 055-962746
36 ธนสรณ์ รักดนตรี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร thanasornr@nu.ac.th 055-962811
37 ธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร thanatchasanhap@nu.ac.th 055-962734
38 ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ ผู้เชี่ยวชาญ thammasakt@nu.ac.th 055-963014
39 ธัชพล การะเกตุ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร thuchapolk@nu.ac.th 055-962811
40 ธัญญาลัคน์ จันทร์สมบัติ ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม tanyalaks@nu.ac.th 055-962756
41 ธัญณ์ชนก เขียวคำ สำนักงานเลขานุการคณะ thanchanokk@nu.ac.th 055-963011
42 ธิดารัตน์ สุวัฒวนิช สำนักงานเลขานุการคณะ thidaratsu@nu.ac.th 055-962713
43 ธีรพร กงบังเกิด ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร teerapornk@nu.ac.th 055-962747
44 ธีระเดช อยู่นิ่ม สำนักงานเลขานุการคณะ teeradety@nu.ac.th 055-962715
45 นพรัตน์ อินถา ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร noppharati@nu.ac.th 055-962731
46 นภดล ปุกแก้ว สำนักงานเลขานุการคณะ noppadonp@nu.ac.th 055-962748
47 นรภัทร หวันเหล็ม ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร noraphath@nu.ac.th 055-962737
48 นวลกมล อาภรณ์พงษ์ ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม noulkamola@nu.ac.th 055-962755
49 นัฐพล มหาวิค ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม nattaponm@nu.ac.th 055-962752
50 นิติพงศ์ จิตรีโภชน์ ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร nitipongj@nu.ac.th 055-962747
51 นิรันดร์ เอกศิริ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร nirana@nu.ac.th 055-962810
52 นิวัฒน์ ศักดิ์ดาเดช สำนักงานเลขานุการคณะ niwats@nu.ac.th 055-962909
53 นุชนาฎ ภักดี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร nutchanatp@nu.ac.th 055-962731
54 บุญส่ง แสงอ่อน ผู้เชี่ยวชาญ saengbn@nu.ac.th 055-962705
55 ประสิทธิ์ เมฆอรุณ ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม prasitme@nu.ac.th 055-962753
56 ปราณี กล่ำแสง สำนักงานเลขานุการคณะ praneekl@nu.ac.th 055-962710
57 ปริตา ธนสุกาญจน์ ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร paritat@nu.ac.th 055-962743
58 ปรีชา บัวทองจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญ prechab@nu.ac.th 055-962810
59 ปวีนา น้อยทัพ ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร paweenan@nu.ac.th 055-962742
60 ปาณิสรา เทพกุศล ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร panisarat@nu.ac.th 055-962725
61 ปิยวัฒน์ ปองผดุง ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร piyawatp@nu.ac.th 055-962731
62 พงศนาถ ผ่องเจริญ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร pongsanatp 055-962736
63 พรพิมล แสงจันทร์ สำนักงานเลขานุการคณะ pornpimons@nu.ac.th 055-962811
64 พรสวรรค์ กลมกลิ้ง สำนักงานเลขานุการคณะ phonsawank@nu.ac.th 055-962841
65 พัฒนา ราชวงศ์ ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม pathanar@nu.ac.th 055-962757
66 พันธ์ณรงค์ จันทร์แสงศรี ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร punnarongj@nu.ac.th 055-962746
67 พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม pantipk@nu.ac.th 055-962755
68 พิมลพรรณ เพ็งสุริยะ สำนักงานเลขานุการคณะ pimonpanp@nu.ac.th 055-962710
69 พีระศักดิ์ ฉายประสาท ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร peerasakc@nu.ac.th 055-963014
70 พุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม สำนักงานเลขานุการคณะ puttapongs@nu.ac.th 055-963014
71 ภนิตดา เชนรัชชสิทธิ์ ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม phanidap@nu.ac.th 055-962732
72 ภัทรภร ทัศพงษ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร pattarapornt@nu.ac.th 055-962725
73 ภัทรียา พลซา ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร pattareeyap@nu.ac.th 055-962811
74 ภาวัช วิจารัตน์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร parwatw@nu.ac.th 055-962721
75 ภิรนิตย์ ลบลม สำนักงานเลขานุการคณะ piranitl@nu.ac.th 055-962932
76 ภูมิศักดิ์ อินทนนท์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร Pumisaki@nu.ac.th 055-962807
77 ภูวนาท ฟักเกตุ ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร puwanartf@nu.ac.th 055-962747
78 มงคล ศิริจันทร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร mongkons@nu.ac.th 055-962733
79 มณฑนา วีระวัฒนากร ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร monthanac@nu.ac.th 055-962735
80 มยุรี กระจายกลาง ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร mayureek@nu.ac.th 055-962722
81 มหัทธนี ภิญโญ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร mahattaneep@nu.ac.th 055-962736
82 รังสรรค์ เจริญสุข ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร rangsunc@nu.ac.th 055-962723
83 รังสรรค์ เกตุอ๊อต ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม rangsank@nu.ac.th
84 รัชนี อินทร์ขำ สำนักงานเลขานุการคณะ ract@nu.ac.th 055-962727
85 ราตรี เขียวบ้านยาง สำนักงานเลขานุการคณะ ratreek@nu.ac.th 055-962710
86 วนัสนันท์ กันภัย สำนักงานเลขานุการคณะ wanatsanank@nu.ac.th 055-962779
87 วภากร ศิริวงศ์ ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม wapakorna@nu.ac.th 055-962755
88 วรรณวรางค์ ไผทจินดาโชติ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร wanwarangp@nu.ac.th 055-962722
89 วรสิทธิ์ โทจำปา ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร worasitt@nu.ac.th 055-962743
90 วันดี ทาตระกูล ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร wandeeta@nu.ac.th 055-962810
91 วิทยา ทาวงศ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร wittayat@nu.ac.th 055-962733
92 วิภา หอมหวล ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร wipahh@nu.ac.th 055-962721
93 วิลาสินี อินญาวิเลิศ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร wilasineei@nu.ac.th 055-962810
94 วิษิกตา เพ็ชรปูน สำนักงานเลขานุการคณะ pannarukp@nu.ac.th 055-962832
95 วิสาข์ เจ่าสกุล ผู้เชี่ยวชาญ visakac@nu.ac.th 055-96
96 วิไลภรณ์ คำหอม สำนักงานเลขานุการคณะ wilaipornk@nu.ac.th 055-962778
97 วีรพล มีเมตตา สำนักงานเลขานุการคณะ weerapolm@nu.ac.th 055-962716
98 ศศิวิมล จิตรากร ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร sasivimonc@nu.ac.th 055-962735
99 ศิริพร สนธิโพธิ์ สำนักงานเลขานุการคณะ siripornso@nu.ac.th 055-962727
100 ศิริวงษ์ นิ่มนงค์ สำนักงานเลขานุการคณะ siriwongn@nu.ac.th 055-962931
101 ศิริโชค คำเลิศ สำนักงานเลขานุการคณะ sirichokk@nu.ac.th 055-962710
102 สถานนีวิจัยและปฏิบัติการบึงราชนก สถานวิจัย 055-962710
103 สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สถานวิจัย agbiotech-nu@hotmail.com 055-968761
104 สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สถานวิจัย 055-963014
105 สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไขมันและน้ำมัน สถานวิจัย 05596-2809
106 สถานวิเคราะห์และรับรองด้านมาตรฐานและระบบการผลิตทางการเกษตร และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน สถานวิจัย detw@nu.ac.th 05596-2822
107 สนธยา นุ่มท้วม ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร sonthayan@nu.ac.th 055-962734
108 สนุน ยอยยิ้ม สำนักงานเลขานุการคณะ sanuny@nu.ac.th 055-962716
109 สมฤดี สังข์แก้ว สำนักงานเลขานุการคณะ somrudees@nu.ac.th 055-962727
110 สมศักดิ์ ลอสวัสดิ์ สำนักงานเลขานุการคณะ somsaklo@nu.ac.th 055-962710
111 สราวุธ สัตยากวี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร sarawutsat@nu.ac.th 055-962721
112 สายัณห์ อักขระ สำนักงานเลขานุการคณะ sayana@nu.ac.th 055-962708
113 สิทธิชัย ชูสำโรง ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม sittichaic@nu.ac.th 055-962711
114 สุกีวรรณ เดชโยธิน ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร sukeewand@nu.ac.th 055-962745
115 สุดารัตน์ เจียมยั่งยืน ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร sudaratj@nu.ac.th 055-962746
116 สุทธิสา แสนหาญ สำนักงานเลขานุการคณะ sutthisas@nu.ac.th 055-962718
117 สุพรรณิกา อินต๊ะนนท์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร suphannikai@nu.ac.th 055-962737
118 สุพรรณี สหัสรังษีโสภิต สำนักงานเลขานุการคณะ supannees@nu.ac.th 055-962749
119 สุพัฒน์ พลซา ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร supatp@nu.ac.th 055-962811
120 สุภาวดี ม้วนทอง สำนักงานเลขานุการคณะ Suparwadeem@nu.ac.th 055-962714
121 สุมิตรา เฟื่องถี สำนักงานเลขานุการคณะ sumitraf@nu.ac.th 055-962700
122 สุรินทร์ อินทร์หล่าย สำนักงานเลขานุการคณะ surini@nu.ac.th 055-962716
123 สุรีรัตน์ คุ้มอินทร์ สำนักงานเลขานุการคณะ Sureerutk@nu.ac.th 055-962701
124 หนึ่งฤทัย เทียนทอง สำนักงานเลขานุการคณะ nung@nu.ac.th 055-962841
125 หน่วยวิจัยและพัฒนาบูรณาการเกษตรและสิ่งแวดล้อม สถานวิจัย detw@nu.ac.th 055-962822
126 ห้องปฏิบัติารกลางคณะเกษตรฯ สถานวิจัย 05596-2823
127 อนุพงศ์ วงศ์ตามี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร anupongw@nu.ac.th 055-962810
128 อนุรักษ์ เขียวขจรเขต ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร anurakk@nu.ac.th 055-962810
129 อมรรัตน์ วันอังคาร ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร mornratw@nu.ac.th 055-962725
130 อรพิน สาดอ่ำ สำนักงานเลขานุการคณะ orapins@nu.ac.th 055-962707
131 อรอินทุ์ ประไชโย ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร orn-inp@nu.ac.th 055-962735
132 อัญชลี ศรีจำเริญ ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร anchaleesr@nu.ac.th 055-962746
133 อัญญาณี สีสังข์ สำนักงานเลขานุการคณะ anyaneek@nu.ac.th 055-962748
134 อาภรณ์ จรัญรัตนศรี ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร arpornj@nu.ac.th 055-962745
135 อิทธิเทพ อ่อนปาน สำนักงานเลขานุการคณะ ittithepo@nu.ac.th 055-962840
136 อุกฤต สมัครสมาน ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ukrits@nu.ac.th 055-962754
137 อ้อย ประยูรคำ สำนักงานเลขานุการคณะ oiyp@nu.ac.th 055-962777
138 เจษฎา วิชาพร ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร jetsadaw@nu.ac.th 055-962746
139 เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม chirdsakt@nu.ac.th 055-962755
140 เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร detw@nu.ac.th 055-962822
141 เทพสุดา รุ่งรัตน์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร tepsudar@nu.ac.th 055-962725
142 เนตรชนก สีสังข์ สำนักงานเลขานุการคณะ netchanoks@nu.ac.th 055-962717
143 เพชรรุ้ง เสนานุช สำนักงานเลขานุการคณะ petrungs@nu.ac.th 055-962931
144 เสวียน เปรมประสิทธิ์ ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม saventp@nu.ac.th 055-962751
145 เสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร saowalukr@nu.ac.th 055-962743
146 เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์ ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร riantongs@nu.ac.th 055-962742
147 โสนน้อย ฟักทองอ่อน สำนักงานเลขานุการคณะ sanonoif@nu.ac.th 055-962757
148 โอรส รักชาติ ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร oroser@nu.ac.th 055-962745
149 ไชยยุทธ์ ช้างทอง สำนักงานเลขานุการคณะ chaiyoothc@nu.ac.th 055-962716
150 ไพจิตรา มาบัว สำนักงานเลขานุการคณะ paijitarm@nu.ac.th 055-962714