ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
: Bachelor of Science (Food Science and Technology
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
: วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์)
: Bachelor of Science (Geography)
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
: วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
: Bachelor of Science (Natural Resources and Environment)
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
: วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)
: Bachelor of Science (Feed Science and Technology)
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)
: Bachelor of Science (Agricultural Science)
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การประมง)
: Bachelor of Science (Fisheries Science)
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรแม่นยำ
: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรแม่นยำ)
: Bachelor of Sciences (Precision Agriculture)
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร)
: Bachelor of Science (Agricultural Biotechnology)

Loading