ภาระกิจผู้บริหาร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณบดี
ผศ.ดร.วรสิทธิ์ โทจำปา
รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและกิจการนิสิต
ผศ.ดร.สิทธิชัย ชูสำโรง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
รศ.ดร.ธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
รศ.ดร.ทศพร อินเจริญ
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสื่อสารองค์กร
ดร.เจษฎา วิชาพร
รองคณบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศ
ดร.อนุพงศ์ วงค์ตามี
ผู้ช่วยคณบดี
ดร.ณิชากร คอนดี

Loading