ระดับปริญญาโทจำนวน 6 หลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชื่อเต็ม (ไทย) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
ชื่อย่อ (ไทย) ปร.ด. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Doctor of Philosophy (Natural Resources and Environment)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) Ph.D. (Natural Resources and Environment)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ชื่อเต็ม (ไทย) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
ชื่อย่อ (ไทย) ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Doctor of Philosophy (Environmental Science)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) Ph.D. (Environmental Science)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาสัตวศาสตร์

ชื่อเต็ม (ไทย) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
ชื่อย่อ (ไทย) วท.ม. (สัตวศาสตร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Doctor of Philosophy (Animal Science)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) Ph.D. (Animal Science)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ชื่อเต็ม (ไทย) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
ชื่อย่อ (ไทย) ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Doctor of Philosophy (Food Science and Technology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) Ph.D. (Food Science and Technology))

หลักหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

ชื่อเต็ม (ไทย) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)
ชื่อย่อ (ไทย) ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Doctor of Philosophy (Agricultural Science)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) Ph.D. (Agricultural Science)

หลักสูตรบัณฑิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

ชื่อเต็ม (ไทย) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร)
ชื่อย่อ (ไทย) ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Doctor of Philosophy (Agricultural Biotechnology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) Ph.D. (Agricultural Biotechnology))

Loading