โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพไอซีที

ICT Potential development training

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดหลักสูตร

 • การวางแผน และการออกแบบ Google Form เพื่อประยุกต์ใช้กับงานต่างๆ
 • การสร้างแบบฟอร์มออนไลน์
 • ฟังก์ชั่นของ Google Form
 • การทำงานร่วมกัน Google Sheet + Google Form
วันที่จัดอบรม
6 กันยายน 2526
: 13:30 - 15.30 น.
: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ AG 1109

รายละเอียดหลักสูตร

 • การทำเอกสารบันทึกข้อความ PDF ด้วย Google Form
 • การส่งเอกสาร pdf ตอบกลับทางอีเมลล์แบบอัตโนมัติ
 • การสร้างการแจ้งเตือนผ่าน Line แบบอัตโนมัติเมื่อมีการตอบ Google Form
วันที่จัดอบรม
6 กันยายน 2526
: 13:30 - 15.30 น.
: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ AG 1109

รายละเอียดหลักสูตร

 • การนำข้อมูล Google Sheet มาแสดงผลแบบรูปภาพ(Data Visualization)
 • การแสดงผลข้อมูลที่ได้ทำเป็นรายงานในรูปแบบของ Dashboard เพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ

วันที่จัดอบรม
6 กันยายน 2526
: 13:30 - 15.30 น.
: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ AG 1109

รายละเอียดหลักสูตร

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Canva
 • การสมัครและการเข้าใช้งาน
 • การสร้างงานออกแบบ แนะนำเมนูต่างๆ
 • การอัฟโหลดรูปภาพเพื่อนำไปใช้
 • การสร้าง QR Code

วันที่จัดอบรม
18 ตุลาคม 2526
: 13:30 - 15.30 น.
: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ AG 1109

Loading