ผู้บริหาร

ผศ.ดร.วรสิทธิ์ โทจำปา
คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.สุพัฒน์ พลซา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
รศ.ดร.สิทธิชัย ชูสำโรง
รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและกิจการนิสิต
ดร.เจษฎา วิชาพร
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสื่อสารองค์กร
รศ.ดร.ทศพร อินเจริญ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
ผศ.ดร.อนุพงศ์ วงค์ตามี
รองคณบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศ
ผศ.ดร.ณิชากร คอนดี
ผู้ช่วยคณบดี
รศ.ดร.นิติพงศ์ จิตรีโภชน์
ผู้ช่วยคณบดี

หัวหน้าภาควิชา

รศ.ดร.ทิพวรรณ ทองสุข
หัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร
ผศ.ดร.รังสรรค์ เกตุอ๊อต
หัวหน้าภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผศ.ดร.ธัชพล การะเกตุ
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

นางอ้อย ประยูรคำ
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

Loading