ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศ.ดร.กิจการ พรหมมา
ศาสตราจารย์
: kitpromma@yahoo.com
: 055-962732
รศ.ดร.เสวียน เปรมประสิทธิ์
รองศาสตราจารย์
: saventp@nu.ac.th
: 055-962751
รศ.ดร.ชัชวาลย์ จันทรวิจิตร
รองศาสตราจารย์
: chudchawalj@nu.ac.th
: 055-962754
รศ.ดร.กณิตา ธนเจริญชณภาส
รองศาสตราจารย์
: kanitat@nu.ac.th
: 055-962751
รศ.ร.อ.ดร.ชัยวิวัฒน์ วงศาโรจน์
รองศาสตราจารย์
: chaiwiwatv@nu.ac.th
: 055-962753
รศ.ดร.จรัณธร บุญญานุภาพ
รองศาสตราจารย์
: charuntornb@nu.ac.th
: 055-962732
รศ.ดร.สิทธิชัย ชูสำโรง
รองศาสตราจารย์
: E-mail : sittichaic@nu.ac.th
: 055-962756
ผศ.ดร.ชนินทร์ อัมพรสถิร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
: chaninum@nu.ac.th
: 055-962754
ผศ.ดร.จรูญ สารินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
: charoons@nu.ac.th
: 055-962754
ผศ.ดร.พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
: pantipk@nu.ac.th
: 055-962755
ผศ.ดร.เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
: chirdsakt@nu.ac.th
: 055-962755
ผศ.ดร.กัมปนาท ปิยะธำรงชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
: kampanart@nu.ac.th
: 055-962756
ผศ.ดร.นัฐพล มหาวิค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
: nattaponm@nu.ac.th
: 055-962752
ผศ.ดร.วภากร ศิริวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
: wapakorna@nu.ac.th
: 055-962755
ผศ.ดร.นวลกมล อาภรณ์พงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
: noulkamola@nu.ac.th
: 055-962755
ผศ.ดร.รังสรรค์ เกตุอ๊อต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
: rangsank@nu.ac.th
: 055-962752
ผศ.ดร.ณิชากร คอนดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
: nichakornk@nu.ac.th
: 055-962751
ดร.ภนิตดา เชนรัชชสิทธิ์
อาจารย์
: pprommas@hotmail.com
: 055-962732
ดร.จรัสดาว คงเมือง
อาจารย์
: charatdaok@nu.ac.th
: 055-962752
ดร.ชาญยุทธ กฤตสุนันท์กุล
อาจารย์
: chanyudk@nu.ac.th
: 055-962751
ดร.อุกฤต สมัครสมาน
อาจารย์
: ukrits@nu.ac.th
: 055-962754
ดร.กฤษฎา ภาณุมนต์วาที
อาจารย์
: gitsadap@nu.ac.th
: 055-962753
อ.ประสิทธิ์ เมฆอรุณ
อาจารย์
: prasitme@nu.ac.th
: 055-962753
อ.ธัญญาลัคน์ จันทร์สมบัติ
อาจารย์
: tanyalaks@nu.ac.th
: 055-962756

Loading