ประวัติความเป็นมา

คณะเกษตรศาสตร์  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

        คณะเกษตรศาสตร์  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดตั้งเมื่อวันที่   1  ตุลาคม 2536 โดยใช้ชื่อ คณะเกษตรศาสตร์ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนเรศวร ทบวงมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 ในส่วนของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้มีความรู้ ความสามารถ ทางด้านวิชาการ และทางด้านการวิจัยให้เหมาะสมกับความต้องการของสังคมและท้องถิ่น เพื่อช่วยพัฒนาประเทศและท้องถิ่นมากขึ้นโดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วยพื้นที่ 9 จังหวัด คือ กำแพงเพชร ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี เพชรบูรณ์ พิจิตร และพิษณุโลก

        คณะเกษตรศาสตร์ฯ ในระยะเริ่มแรกนั้นได้แบ่งส่วนราชการภายในเพียงหน่วยงานเดียว  คือ  สำนักงานเลขานุการคณะฯ  ต่อมาแบ่งส่วนราชการเพิ่มขึ้นอีก 2 หน่วยงาน คือ สาขาวิชาพืชศาสตร์ และสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  และเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2539  ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2539 และให้เปลี่ยนชื่อ คณะเกษตรศาสตร์  เป็น 

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

        โดยแบ่งส่วนการบริหารงานออกเป็น โครงการจัดตั้งภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร และโครงการจัดตั้งภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการจัดตั้งภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เริ่มดำเนินการปี พ.ศ. 2539  โดยมีการยุบรวมกันของภาควิชาภูมิศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์

        ในปี พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เสนอทบวงมหาวิทยาลัยให้เปลี่ยนชื่อ โครงการจัดตั้งภาควิชาทั้งหมดเป็น สาขาวิชา และเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ประกาศแบ่งส่วนราชการ ภายในคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเปลี่ยนจาก “สาขาวิชา” เป็น “ภาควิชา” ดังนั้น คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการ  ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร  ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร  และภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2564 ได้มีการตั้งส่วนงานเพิ่มอีก 1 คือ สถานวิเคราะห์และรับรองด้านมาตรฐานและระบบการผลิตทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

Loading