ระดับปริญญาโทจำนวน 8 หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

ชื่อเต็ม (ไทย) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)
ชื่อย่อ (ไทย) วท.ม. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Master of Science (Agricultural Science)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) M.S. (Agricultural Science)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

ชื่อเต็ม (ไทย) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร)
ชื่อย่อ (ไทย) วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Master of Science (Agricultural Biotechnology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) M.S. (Agricultural Biotechnology))

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาสัตวศาสตร์

ชื่อเต็ม (ไทย) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
ชื่อย่อ (ไทย) วท.ม. (สัตวศาสตร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Master of Science (Animal Science)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) M.S. (Animal Science)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง

ชื่อเต็ม (ไทย) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การประมง)
ชื่อย่อ (ไทย) วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Master of Science (Fisheries Science)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) M.S. (Fisheries Science)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ชื่อเต็ม (ไทย) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
ชื่อย่อ (ไทย) วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Master of Science (Food Science and Technology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) M.S. (Food Science and Technology))

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ชื่อเต็ม (ไทย) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
ชื่อย่อ (ไทย) วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Master of Science (Environmental Science)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) M.S. (Environmental Science)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

ชื่อเต็ม (ไทย) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศศาสตร์)
ชื่อย่อ (ไทย) วท.ม. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Master of Science (Geographic Information Science)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) M.S. (Geographic Information Science)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชื่อเต็ม (ไทย) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
ชื่อย่อ (ไทย) วท.ม. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Master of Science (Natural Resources and Environment)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) M.S. (Natural Resources and Environment)

Loading