ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร
รศ.ดร.ธีรพร กงบังเกิด
รองศาสตราจารย์
: teerapornk@nu.ac.th
: 055-962747
รศ.ดร.เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์
รองศาสตราจารย์
: riantongs@nu.ac.th
: 055-962742
รศ.ดร.นิติพงศ์ จิตรีโภชน์
รองศาสตราจารย์
: nitipongj@nu.ac.th
: 055-962747
รศ.ดร.มณฑนา วีระวัฒนากร
รองศาสตราจารย์
: monthanac@nu.ac.th
: 055-962735
รศ.ดร.ขนิษฐา รุตรัตนมงคล
รองศาสตราจารย์
: khannitar@nu.ac.th
: 055-962735
รศ.ดร.ทิพวรรณ ทองสุข
รองศาสตราจารย์
: tipawant@nu.ac.th
: 055-962746
รศ.กมลวรรณ โรจนสุนทรกิตติ
รองศาสตราจารย์
: kamonwanr@nu.ac.th
: 055-962742
รศ.พันธ์ณรงค์ จันทร์แสงศรี
รองศาสตราจารย์
: punnarongi@nu.ac.th
: 055-962746
ผศ.ดร.วรสิทธิ์ โทจำปา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
: worasitt@nu.ac.th
: 055-962743
ผศ.ดร.ปริตา ธนสุกาญจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
: paritat@nu.ac.th
: 055-962743
ผศ.ดร.อรอินทุ์ ประไชโย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
: orn-inp@nu.ac.th
: 055-962735
ผศ.ดร.ศศิวิมล จิตรากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
: E-mail : sasivimonc@nu.ac.th
: 055-962735
ผศ.ดร.ปวีนา น้อยทัพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
: paweenan@nu.ac.th
: 055-962742
ผศ.ดร.อาภรณ์ จรัญรัตนศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
: arpornj@nu.ac.th
: 055-962745
ผศ.ดร.ณัฐฐา เพ็ญสุภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
: natthape@nu.ac.th
: 055-962743
ดร.เสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง
อาจารย์
: saowalukr@nu.ac.th
: 055-962743
ดร.เจษฏา วิชาพร
อาจารย์
: jetsadaw@nu.ac.th
: 055-962746
ดร.สุกีวรรณ เดชโยธิน
อาจารย์
: sukeewand@nu.ac.th
: 055-962745
ดร.ภูวนาท ฟักเกตุ
อาจารย์
: puwanartf@nu.ac.th
: 055-962747

Loading