บุคลากรสายสนับสนุน (สำนักงานเลขานุการ)
คุณอ้อย ประยูรคำ
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
: oiyp@nu.ac.th
: 055-962777
หน่วยสารบรรณ
คุณไพจิตรา มาบัว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
: paijitarm@nu.ac.th
: 055-962714
หน่วยบุคคล
คุณอ้อย ประยูรคำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
: oiyp@nu.ac.th
: 055-962777
หน่วยอาคารสถานที่ - ภายใน -
คุณไชยยุทธ์ ช้างทอง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
: chaiyoothc@nu.ac.th
: 055-962716
คุณถนอม สิงห์พราม
ช่างเทคนิค
: thanomsi@nu.ac.th
: 055-962716
คุณสนุน ยอยยิ้ม
ช่างเทคนิค
: sanuny@nu.ac.th
: 055-962716
หน่วยอาคารสถานที่ - ภายนอก - (สนาม)
คุณพุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม
นักวิชาการเกษตร
: puttapongs@nu.ac.th
: 055-962748
คุณสมศักดิ์ ลอสวัสดิ์
คนสวน
: somsaklo@nu.ac.th
: 055-962710
คุณราตรี เขียวบ้านยาง
คนสวน
: ratreek@nu.ac.th
: 055-962710
คุณปราณี กล่ำแสง
คนสวน
: praneekl@nu.ac.th
: 055-962710
คุณศิริโชค คำเลิศ
คนสวน
: sirichokk@nu.ac.th
: 055-962710
คุณ
คนสวน
:
: 055-962710
หน่วยยานพาหนะ
คุณไพจิตรา มาบัว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
: paijitarm@nu.ac.th
: 055-962714
คุณวีรพล มีเมตตา
พนักงานขับรถ
: weerapolm@nu.ac.th
: 055-962714
งานนโยบายและแผน
คุณสุรีรัตน์ คุ้มอินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
: Sureerutk@nu.ac.th
: 055-962701
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณธีระเดช อยู่นิ่ม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
: teeradety@nu.ac.th
: 055-962715
คุณตรีเพชร สว่าง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
: threepeths@nu.ac.th
: 055-962715
หน่วยประกันคุณภาพ
คุณสุภาวดี ม้วนทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
: Suparwadeem@nu.ac.th
: 055-962712
หน่วยวิจัยและวิเทศน์สัมพันธ์
คุณสุทธิสา แสนหาญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
: sutthisas@nu.ac.th
: 055-962718
หน่วยบริการวิชาการแก่สังคม
คุณวิไลภรณ์ คำหอม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
: wilaipornk@nu.ac.th
: 055-962778
หน่วยประชาสัมพันธ์
คุณวิไลภรณ์ คำหอม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
: wilaipornk@nu.ac.th
: 055-962778
หน่วยการเงิน
คุณจันทร์ทิพย์ ศรีทองอินทร์
นักวิชาการเงินและบัญชี
: chantips@nu.ac.th
: 055-962717
คุณณัฐธนภรณ์ บัวแก้ว
นักวิชาการการเงินและบัญชี
: namoyen@nu.ac.th
: 055-962717
คุณเนตรชนก สีสังข์
นักวิชาการการเงินและบัญชี
: netchanoks@nu.ac.th
: 055-962717
หน่วยพัสดุ
คุณรัชนี อินทร์ขำ
นักวิชาการพัสดุ
: ract@nu.ac.th
: 055-962727
คุณศิริพร สนธิโพธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
: siripornso@nu.ac.th
: 055-962727
คุณสมฤดี สังข์แก้ว
นักวิชาการพัสดุ
: somruedes@nu.ac.th
: 055-962727
หน่วยวิชาการ
คุณอรพิน สาดอ่ำ
นักวิชาการศึกษา
: orapins@nu.ac.th
: 055-962707
คุณสุมิตรา เฟื่องถี
นักวิชาการศึกษา
: sumittraf@nu.ac.th
: 055-962707
หน่วยบัณฑิตศึกษา
คุณธิดารัตน์ สุวัฒวนิช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
: thidaratsu@nu.ac.th
: 055-962713
หน่วยสหกิจศึกษา
คุณวนัสนันท์ กันภัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
: wanatsanank@nu.ac.th
: 055-962779
หน่วยกิจการนิสิต
คุณชนิดาภา อริยสุกริม
นักวิชาการศึกษา
: chanidapaa @nu.ac.th
: 055-962708
หน่วยทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
คุณชนิดาภา อริยสุกริม
นักวิชาการศึกษา
: chanidapaa @nu.ac.th
: 055-962708
หน่วยบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์
คุณไชยยุทธ์ ช้างทอง
นักวิชาการสื่อโสตทัศนูปกรณ์
: chaiyoothc@nu.ac.th
: 055-962716
หน่วยห้องปฏิบัติการ
คุณหนึ่งฤทัย เทียนทอง
นักวิทยาศาสตร์
: Nungruthait@nu.ac.th
: 055-962841
คุณทรงวุฒิ ทิอ่อน
นักวิทยาศาสตร์
: songwoottt@nu.ac.th
: 055-962900
คุณศิริวงษ์ นิ่มนงค์
นักวิทยาศาสตร์
: siriwongn@nu.ac.th
: 055-962931
คุณเพชรรุ้ง เสนานุช
นักวิทยาศาสตร์
: petrungs@nu.ac.th
: 055-962821
คุณภิรนิตย์ ลบลม
นักวิทยาศาสตร์
: piranitl@nu.ac.th
: 055-962931
คุณนิวัฒน์ ศักดิ์ดาเดช
นักวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
: niwats@nu.ac.th
: 055-962909
คุณอิทธิเทพ อ่อนปาน
นักวิทยาศาสตร์
: ittithepo@nu.ac.th
: 055-962840
คุณพรสวรรค์ กลมกลิ้ง
นักวิทยาศาสตร์
: phonsawank@nu.ac.th
: 055-962841
คุณธัญณ์ชนก เขียวคำ
นักโภชณาการศึกษา
: thanchanokk@nu.ac.th
: 055-962748
คุณวิษิกตา เพ็ชรปูน
นักวิทยาศาสตร์
: pannarukp@nu.ac.th
: 055-962832
คุณพรพิมล แสงจันทร์
นักวิทยาศาสตร์
: pornpimons@nu.ac.th
: 055-962811
หน่วยสถานพัฒนามาตรฐานและเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ในผลิตภัณฑ์ออกานิก ในสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชน
คุณชนสรณ์ เพ็ชรัตน์
นักวิทยาศาสตร์
: chanasonp@nu.ac.th
: 055-96
คุณพิมลพรรณ เพ็งสุริยะ
นักวิทยาศาสตร์
: pimonpanp@nu.ac.th
: 055-96
คุณทิฆัมพร นิลุบล
นักวิทยาศาสตร์
: tikampornn@nu.ac.th
: 055-96
คุณพิมนภา คงธงไชย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
: pimnapak@nu.ac.th
: 055-96
คุณนัทฐาภรณ์ เฮือนตัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
: natthaphornh@nu.ac.th
: 055-96
หน่วยสถานีวิจัยและฝึกอบรมบึงราชนก
คุณนภดล ปุกแก้ว
นักวิชาการเกษตร
: noppadonp@nu.ac.th
: 055-962748
คุณสายัณห์ อักขระ
นักวิชาการเกษตร
: sayana@nu.ac.th
: 055-96
หน่วยแปลงฝึกงาน
คุณสายัณห์ อักขระ
นักวิชาการเกษตร
: sayana@nu.ac.th
: 055-96
คุณนภดล ปุกแก้ว
นักวิชาการเกษตร
: noppadonp@nu.ac.th
: 055-962748
คุณพุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม
นักวิชาการเกษตร
: puttapongs@nu.ac.th
: 055-962748
ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร
คุณสุพรรณี สหัสรังษีโสภิต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
: supannees@nu.ac.th
: 055-962749
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
คุณอัญญาณี สีสังข์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
: anyaneek@nu.ac.th
: 055-962748
คุณประภาพร แป้นน้อย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
: prapapornp@nu.ac.th
: 055-962748
ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คุณโสนน้อย ฟักทองอ่อน
นักวิชาการพัสดุ
: sanonoif@nu.ac.th
: 055-962757

Loading