ระบบสารสนเทศภายในคณะเกษตรศาสตร์ฯ

E-Portfolio
ระบบฐานข้อมูลแฟ้มสะสมงาน
Course Learning Plan
ระบบแผนการเรียนรู้รายวิชา
Personnel Database
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร
Phone Number
ระบบค้นหาเบอร์โทรศัพท์
ระบบจองห้องเรียน
[ในเวลาราชการ]
ระบบขอใช้ห้อง
[นอกเวลาราชการ]
ระบบการขอลางาน
ลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน
ระบบแจ้งซ่อม
วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่
ระบบตรวจสอบวงเงิน
สำหรับพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
ระบบขออนุมัติไปราชการ
และขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมนา/ประชุมวิชาการ/วิจัย/นำเสนอผลงานวิชาการ
ระบบขอใช้ยานพาหนะ
คณะเกษตรศาสตร์ฯ

บริการออนไลน์ : สำหรับบุคลากร / นิสิต คณะเกษตรศาสตร์ฯ

NU Mail
บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
e-Registrar
ระบบทะเบียนออนไลน์
e-Learning
การเรียนการสอนแบบออนไลน์
ICT Exam
การทดสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
Software License
บริการ Software ลิขสิทธิ์
Change Password
เปลี่ยนรหัสผ่าน NU Account
Activity Transcript
ระบบใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม
NU-NET Identification
ตรวจสอบ Account (NU Net)
ICT Literacy
คู่มือการเรียนรู้สารสนเทศ
Library Search (Web OPAC)
สืบค้นหนังสือ WEBOPAC
ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
ระบบใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม
NU Map
ระบบค้นหาเส้นทาง
NU Transit
ระบบติดตามรถไฟฟ้า
e-Document
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร
Zoom Meetings License
จัดประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ
สารสนเทศกองพัฒนาคุณภาพฯ
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
NU Learning Organization
ระบบประวัติและผลงานส่วนบุคคลของบุคลากร
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และพระราชบัญญัติ

ประกาศ / ระเบียบ / ข้อบังคับ
สำหรับนิสิตปริญญาตรี
ประกาศ / ระเบียบ / ข้อบังคับ
สำหรับนิสิตปริญญาโท
ประกาศ / ระเบียบ / ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading