ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
รศ.ดร.กัญชลี เจติยานนท์
รองศาสตราจารย์
: kanchaleej@nu.ac.th
: 055-962722
รศ.ดร.เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ
รองศาสตราจารย์
: detw@nu.ac.th
: 055-962822
รศ.ดร.ภูมิศักดิ์ อินทนนท์
รองศาสตราจารย์
: pumisak_intanon@hotmail.com
: 055-962807
รศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท
รองศาสตราจารย์
: peerasakc@gmail.com
: 055-963014
รศ.ดร.ธนัชสัณห์ พูนไพบูรณ์พิพัฒน์
รองศาสตราจารย์
: thanatchasanhap@nu.ac.th
: 055-962734
รศ.ดร.คำรพ รัตนสุต
รองศาสตราจารย์
: kumropr@nu.ac.th
: 055-962736
รศ.ดร.วันดี ทาตระกูล
รองศาสตราจารย์
: wandeeta@nu.ac.th
: 055-962810
รศ.ดร.ทศพร อินเจริญ
รองศาสตราจารย์
: tossaporni@nu.ac.th
: 055-962734
รศ.ดร.รังสรรค์ เจริญสุข
รองศาสตราจารย์
: rangsunc@nu.ac.th
: 055-962723
รศ.ดร.อนุรักษ์ เขียวขจรเขต
รองศาสตราจารย์
: anurakk@nu.ac.th
: 055-962810
รศ.ดร.กวี สุจิปุลิ
รองศาสตราจารย์
: kawees@nu.ac.th
: 055-962723
ผศ.ดร.อมรรัตน์ วันอังคาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
: Amornrat_Wanangkarn@hotmail.com
: 055-962725
ผศ.นสพ.ดร.นิรันดร์ เอกศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
: aeksiri_nin@hotmail.com
: 055-9622810
ผศ.ดร.วิลาสินี อินญาวิเลิศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
: wilasineei@nu.ac.th
: 055-962810
ผศ.ดร.นรภัทร หวันเหล็ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
: noraphath@nu.ac.th
: 055-962737
ผศ.ดร.วิภา หอมหวล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
: w.homhaul@gmail.com
: 055-962721
ผศ.ดร.เทพสุดา รุ่งรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
: tepsudar@nu.ac.th
: 055-962725
ผศ.ดร.มยุรี กระจายกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
: mayureek@nu.ac.th
: 055-962722
ผศ.ดร.วิทยา ทาวงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
: wittayat@nu.ac.th
: 055-962733
ผศ.ดร.ภัทรภร ทัศพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
: pattarapornt@nu.ac.th
: 055-962725
ผศ.ดร.ธัชพล การะเกตุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
: thuchapolk@nu.ac.th
: 055-962811
ผศ.ดร.ภัทรียา พลซา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
: pattareeyap@nu.ac.th
: 055-962811
ผศ.ดร.มหัทธนี ภิญโญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
: mahattaneep@nu.ac.th
: 055-962736
ผศ.ดร.สนธยา นุ่มท้วม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
: sonthayan@nu.ac.th
: 055-962734
ผศ.ดร.ฐนิตา บุญสร้างสม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
: thanitab@nu.ac.th
: 055-962736
ผศ.ดร.พงศนาถ ผ่องเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
: pongsanatp@nu.ac.th
: 055-962736
ผศ.ดร.สุพรรณิกา อินต๊ะนนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
: suphannikai@nu.ac.th
: 055-962737
ผศ.ดร.จวงจันทร์ จำปาทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
: juangjunj@nu.ac.th
: 055-962731
ผศ.ดร.สุพัฒน์ พลซา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
: supat.poonza@gmail.com
: 055-962811
ผศ.ดร.อนุพงศ์ วงค์ตามี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
: anupongw@nu.ac.th
: 055-962810
ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ ปองผดุง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
: piyawatp@nu.ac.th
: 055-962737
ดร.กัลย์กนิต พิสมยรมย์
อาจารย์
: kankanitp@nu.ac.th
: 055-962724
ดร.นุชนาฎ ภักดี
อาจารย์
: n_phakdee@hotmail.com
: 055-962731
ดร.ภาวัช วิจารัตน์
อาจารย์
: parwatwijarat@hotmail.com
: 055-962721
ดร.ปาณิสรา เทพกุศล
อาจารย์
: panisarat@nu.ac.th
: 055-962725
ดร.วรรณวรางค์ ไผทจินดาโชติ
อาจารย์
: wanwarangp@nu.ac.th
: 055-962722
ดร.สราวุธ สัตยากวี
อาจารย์
: sarawutsat@nu.ac.th
: 055-962721
ดร.ธนสรณ์ รักดนตรี
อาจารย์
: thanasornr@nu.ac.th
: 055-962811
ดร.กุลยาภัสร์ วุฒิจารี
อาจารย์
: kunlayaphatw@nu.ac.th
: 055-962725
ดร.นพรัตน์ อินถา
อาจารย์
: noppharati@nu.ac.th
: 055-962731
ดร.มงคล ศิริจันทร์
อาจารย์
: mongkons@nu.ac.th
: 055-962733

Loading