agricultural science journal

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

Vol. 51 No.1 (Suppl.) August-November 2020

ปีที่ 51 ฉบับที่ 1 (พิเศษ) สิงหาคม – พฤศจิกายน 2563

ISSN 0125-0369

 • การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 17
 • “ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจไทย ด้วยนวัตกรรม 4.0"
 • วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2563
 • ณ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

Vol. 50 No.1 (Suppl.) July-October 2019

ปีที่ 50 ฉบับที่ 1 (พิเศษ) กรกฎาคม – ตุลาคม 2562

ISSN 0125-0507

 • การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 16
 • “นวัตกรรมสร้างชาติ เกษตรศาสตร์ยั่งยืน"
 • วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2562
 • ณ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

Vol. 49 No.3 (Suppl.) August-October 2018

ปีที่ 49 ฉบับที่ 3 (พิเศษ) สิงหาคม- ตุลาคม 2561

ISSN 0125-0507

 • การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 15
 • “เกษตรไทยก้าวสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"
 • วันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2561
 • ณ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

Vol. 49 No.1 (Suppl.) January – April 2018

ปีที่ 49 ฉบับที่ 1 (พิเศษ) มกราคม – เมษายน 2561

ISSN 0125-0369

 • การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16
 • “พืชสวนไทยก้าวหน้าด้วยพระบารมี"
 • วันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561
 • ณ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading