ขอเชิญผู้สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ทั้งชาวไทยและต่างชาติ สมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาตลอดหลักสูตรสำหรับนิสิตศักยภาพสูง ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

Loading

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 12 หลักสูตร 22 รายวิชา เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้

Loading