ต้อนรับอาจารย์จาก Murdoch University ประเทศออสเตรเลีย และคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าหารือการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนิสิตต่างชาติ สำหรับปี 2024

Loading

ต้อนรับอาจารย์และนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมเครื่องมือห้องปฏิบัติการ ด้านจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ

Loading

ต้อนรับนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร ชั้นปีที่ 4 ในรายวิชาสารทุติยภูมิในพืช เข้าเยี่ยมชมและศึกษาการทำงานของเครื่องมือด้านเคมี ภายใต้หัวข้อ “การประยุกต์ใช้โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง”

Loading

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบทางเคมี” และหลักสูตร “การประมาณค่าความไม่แน่นอนของผลการทดสอบด้านเคมี”

Loading