สถานพัฒนามาตรฐานและเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารเคมี (OASSAR) ได้เข้ารับการตรวจประเมินเบื้องต้นเพื่อขอการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านเคมีสิ่งแวดล้อม

Loading

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การผลิตทางการเกษตรอย่างถูกต้องและเหมาะสมสำหรับไม้ผลเขตภาคเหนือตอนล่าง เรื่อง “การผลิตมะปรางเชิงการค้า ครั้งที่ 18”

Loading