สถานพัฒนามาตรฐานและเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารเคมี (OASSAR) ได้เข้ารับการตรวจประเมินเบื้องต้นเพื่อขอการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านเคมีสิ่งแวดล้อม

สถานพัฒนามาตรฐานและเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผลิตภัณฑ์ ออกานิกในสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน (OASSAR) ได้เข้ารับการตรวจประเมินเบื้องต้นเพื่อขอการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านเคมีสิ่งแวดล้อม ในขอบข่ายการวิเคราะห์สารอินทรีย์ในน้ำทิ้ง ด้วยเครื่อง TOC ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะเกษตรศาสตร์ ฯ

วันที่ 9 มีนาคม 2566 ดร.ณิชากร คอนดี ผู้ช่วยคณบดี ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เข้ารับการตรวจประเมินเบื้องต้นเพื่อขอการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านเคมีสิ่งแวดล้อม ในขอบข่ายการวิเคราะห์สารอินทรีย์ในน้ำทิ้ง ด้วยเครื่อง TOC ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ของสถานพัฒนามาตรฐานและเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผลิตภัณฑ์ออกานิกในสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน (OASSAR) คณะเกษตรศาสตร์ฯ จากกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

Loading