สวก. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย Selected Topic งานวิจัยและพัฒนาพืชวงศ์ถั่ว ปี 2567

     สวก. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย Selected Topic งานวิจัยและพัฒนาพืชวงศ์ถั่ว ปี 2567

     กรอบงานวิจัยที่ 1 การวิจัยและพัฒนาพันธุ์โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ร่วมกับวิธีการมาตรฐาน เพื่อให้ได้พันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง มีลักษณะทางการเกษตรที่ดี คุณภาพตรงกับความต้องการของเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค

     กรอบงานวิจัยที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ต้านทานต่อโรคแมลงที่สำคัญ มีลักษณะทางการเกษตรที่ดี เหมาะสมกับพื้นที่เพาะปลูกและการจัดการของเกษตรกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของผลผลิตเมล็ด

     กรอบงานวิจัยที่ 3 การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรให้เหมาะสมในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มคุณภาพผลผลิต ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ค่าจ้างแรงงานสูง

     กรอบงานวิจัยที่ 4 การวิจัยและพัฒนากระบวนการแปรรูป การตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายได้มาตรฐานและตรงตามความต้องการของตลาด

Loading