ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปิยวัฒน์ ปองผดุง ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

     คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดี กับ

     ดร.ปิยวัฒน์ ปองผดุง

รองคณบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศ
และ อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

     ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาที่ได้รับการแต่งตั้ง : เทคโนโลยีการประมง

การประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 319 (14/2566)
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2566

Loading