ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อนุพงศ์ วงค์ตามี ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

     คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดี กับ

     ดร.อนุพงศ์ วงค์ตามี

รองคณบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศ
และ อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

     ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาที่ได้รับการแต่งตั้ง : พืชไร่
     การประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 318 (13/2566) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566

Loading