ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณิชากร คอนดี ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

     คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดี กับ

     ดร.ณิชากร คอนดี

ผู้ช่วยคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ฯ
และ อาจารย์ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาที่ได้รับการแต่งตั้ง : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
     การประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 318 (13/2566) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566

Loading