นักวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมจัดแสดงในงานประชุมวิชาการและจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร

3 นักวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กัมปนาท ปิยะธำรงชัย ได้เข้าร่วมจัดแสดงในงานประชุมวิชาการและจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร “เปลี่ยนวิถีเกษตรไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” Agritech and Innovation Moving Forward from Local to Global ระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2566 ณ ฮอลล์ 5 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Food & Beverage
>>โซน ผลงานวิจัยสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาผลของการฉายรังสีต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว มะม่วงมหาชนกและส้มโอเพื่อการส่งออกประเทศสหรัฐอเมริกา”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท
>>โซน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
ผลงานวิจัยเรื่อง โครงการนวัตกรรมการผลิตผักกินใบโภชนาการสูงด้วยเทคโนโลยีแสงแอลอีดี
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ
Agritechnology
ผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบเตือนภัยน้ำท่วมสำหรับเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำ กรณีศึกษาโครงการบางระกำโมเดล”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ปิยะธำรงชัย
CR. DRI Naresuan University

Loading