ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วิลาสินี อินญาวิเลิศ ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์”

     คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดี กับ

     ผศ.ดร.วิลาสินี อินญาวิเลิศ

     อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

     ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์" สาขาที่ได้รับการแต่งตั้ง : สัตวศาสตร์

การประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 321 (2/2567)
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567

Loading