สำนักงานสีเขียว

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

กฎหมาย
กฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
มาตรการ
มาตรการที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม
นโยบาย
นโยบายที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม
พรบ
พระราชบัญญัติด้านสิ่งแวดล้อม

กฎหมายเกี่ยวและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

กฎหมาย
การตรวจวัดมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง
กฎหมาย
การตรวจวัดทางสิ่งแวดล้อม

มาตรการที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม

มาตรการ
มาตรการประหยัดพลังงาน
มาตรการ
มาตรการการใช้พลังงาน
มาตรการ
มาตรการสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
มาตรการ
มาตรการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

นโยบายที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบาย
นโยบายสำนักงานสีเขียว
นโยบาย
นโยบายความปลอดภัยทางชีวภาพ

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม

พระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ประกาศและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม

ประกาศ
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประกาศสำนักการพิมพ์
แนวทางสำหรับการจัดประชุม อบรม สัมมนา กิจกรรมต่างๆ และการคัดเลือกสถานที่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การดำเนินการตามเกณฑ์การประเมิน

หมวดที่ 1
การกำหนดนโยบาย การวางแผน การดำเนินงาน และปรับปรุงอย่างตื่อเนื่อง
หมวดที่ 2
การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก
หมวดที่ 3
การใช้ทรัพยากรและพลังงาน
หมวดที่ 4
การจัดการของเสีย
หมวดที่ 5
สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
หมวดที่ 6
การจัดซื้อและจัดจ้าง

Loading