นิสิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ”เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market : R2M)ครั้งที่11″

     คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการเข้าร่วมแข่งขันโครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market : R2M) ครั้งที่ 11" ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดโดย อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU SciPark)

     ผลงาน “PAWER UP อาหารสุขภาพจากโปรตีนไข่ขาวสำหรับสุนัข”

     สมาชิกภายในทีมประกอบด้วย

  1. นางสาวชญาณิศ ศรีงาม นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
  2. นางสาวนฤมล โตสุข นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
  3. นางสาววาสนา พุทธรักษา นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาสัตวศาสตร์
  4. นางสาวปัณฑารีย์ ภู่ดัด นิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

     อาจารย์ที่ปรึกษา

  • ผศ.ดร.สนธยา นุ่มท้วม อาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
  • ดร.เสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ในกิจกรรมการแข่งขันนี้ มีทีมนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันนำเสนอความเป็นไปได้ทางธุรกิจ จำนวน 14 ทีม โดยได้คัดเลือกเพียง 3 ทีม เพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าร่วมการแข่งขันรอบระดับภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในเดือนพฤศจิกายน 2566
Cr.Facebook NU SciPark

Loading