สถานพัฒนามาตรฐานฯ คณะเกษตรศาสตร์ฯ ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

วันที่ 30 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรสิทธิ์ โทจำปา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ฯ ดร.เจษฎา วิชาพร รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสื่อสารองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชากร คอนดี ผู้ช่วยคณบดี บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ฯ ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย วิชัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมพิธีมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการของสถานพัฒนามาตรฐานและเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารตกค้างทางการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ฯ

ทั้งนี้ สถานพัฒนามาตรฐานฯ ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบขอบข่ายการวิเคราะห์สารอินทรีย์ในน้ำผิวดินและน้ำทิ้งด้วยเครื่องวัดปริมาณอินทรีย์คาร์บอนทั้งหมด Total Organic Carbon (TOC) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 จาก กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ (บริหาร.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ

สนใจส่งงานตรวจวิเคราะห์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
098-6060912
ID Line: oassar_agi

Loading