รับการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ในขอบข่ายการตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ Coliforms และ Escherichia coli

Loading